Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Medicinsk arenasäkerhet för elithandboll

Bakgrund
Plötslig död på idrottsarenan är en ovanlig händelse förenad med stort trauma och medial uppmärksamhet. De flesta dödsfall orsakas av plötslig hjärtdöd, vanligen drabbandes någon i publiken. Risken uppskattas till cirka 1/500 000 och år.

Prognosen vid ett plötsligt hjärtstillestånd är helt avgörande av adekvat hjärtlungräddning, kort tid till defibrillering och fortsatt intensiv hjärtlungräddning i sjukvårdens regi. Man brukar ange att maxtiden till defibrillering är 5 minuter, vilket förutsätter närvaron av en defibrillator på arenan eller i ambulans på plats. För att uppnå ovanstående krävs en strukturerad organisation kring omhändertagandet vid hjärtstillestånd.

Också vid andra akutsituationer, svåra skador eller katastrofer (t ex brand) behövs ett intränat, strukturerat agerande, som skall vara dokumenterat skriftligt. Idrottsarenan innebär en rad specifika svårigheter som trånga utrymmen, fyllda läktare och försvårade transporter på grund av trafikproblem. En medicinskt ansvarig läkare för arenan ifråga skall därför tidigt involveras i arrangörsgrupp inför större matcher eller evenemang avseende medicinsk arenasäkerhet.

Minimikrav på arenan
vid Elitseriematcher herr (Handbollsligan) och dam (SHE)

Medicinskt ansvarig läkare (matchläkare)

 • Matchläkare tillsätts av hemmalaget.
 • Matchläkare ska vara uppdaterad i arenans så kallade medicinska aktionsplan (MAP).
 • Matchläkare ska vara legitimerad och ansvarar generellt för bägge lagen (om motståndarlag inte har egen läkare med sig) och domarna.
 • Matchläkarens placering ska vara i närheten av avbytarområdet på stol markerad ”läkare”.
 • Namn på matchläkaren och dennes position i arenan under match ska kommuniceras på tekniska mötet 60 minuter före avkast.

Minimikrav på arenan
vid större arrangemang såsom t ex SM-finaler och landskamper (senior- samt U- landskamper)

Medicinskt ansvarig läkare (matchläkare)

Som för Elitmatcher Herr och Dam.

 • I SM- final ska hemmalaget ansvara för matchläkare. Hemmalaget är det lag som varit högst placerat efter seriens slut. Bägge lagen får dock ha sin läkare i nära anslutning till avbytarområdet och med god sikt vid sina respektive lag.

Om fler än 5000 åskådare förväntas besöka matchen tillsätter arrangören även en arenaläkare

 • Arenaläkare tillsätts av arrangören.
 • Arenaläkare ska vara uppdaterad i arenans så kallade medicinska aktionsplan (MAP).
 • Arenaläkare ska vara legitimerad och ansvarar generellt för publik och funktionärer.
 • Arenaläkare ska vara behjälplig och assistera matchläkare på begäran från denne, d.v.s. skall inte beträda handbollsplanen om inte matchläkaren begär det.
 • Namn på arenaläkaren och dennes position i arenan under match ska kommuniceras på tekniska mötet 60 minuter före avkast.

Medicinsk aktionsplan (MAP)
En MAP ska upprättas skriftligt före tävlingen ifråga. I en MAP redovisas vem som är medicinskt ansvarig läkare för arenan/arrangemanget, men också arenans utrustning, medicinsk personal, transportmöjligheter, kommunikation, kontakt med lokala sjukvårdsorganisationen samt vilken form av och vem som är ansvarig för kontinuerlig träning av akutmedicinsk säkerhet (t ex hjärtlarm och katastrofövningar). Medicinskt ansvarig läkare ansvarar tillsammans med arenaledningen för upprättandet och uppdateringen av en MAP.

Medicinsk utrustning och läkemedel på arenan

 • Det ska finnas defibrillator(er), i sådan omfattning att defibrillering kan genomföras inom 5 minuter (ta tid från längsta avstånd med fylld arena).
 • Basal medicinsk akututrustning såsom bår, halskrage och frakturfixeringsmaterial.
 • Läkemedel för akuta medicinska tillstånd såsom t.ex. hjärtstopp och allergisk chock.

Ambulans på arenan

 • På samtliga seniorlandskamper och på övriga matcher med fler än 5000 åskådare ska arrangören se till så att det finns ambulans stationerad i arenan under match, med två personal varav minst en sjuksköterska med utbildning i ambulanssjukvård och den andra minst utbildad ambulanssjukvårdare.

Transport/kommunikation

 • Ett fungerande kommunikationssystem, enligt MAP skall finnas, som inte bara består av mobiltelefon utan behöver kompletteras med walkie-talkie eller motsvarande.
 • MAP ska innehålla uppgifter om avstånd till närmaste akutsjukhus (i minuter med ambulans respektive avstånd i kilometer) med hänsyn tagen till eventuell förväntad trafikproblematik matchdagar.
 • Direkt kommunikationsväg från match/arenaläkare till ansvarig personal vid närmaste akutsjukhus skall vara etablerad på förhand.

Träning av personal

 • MAP ska tydligt ange omfattningen av och hur ofta samt på vilket sätt den regelbundna träningen i HLR, akut omhändertagande och katastrofträning ska ske.
 • Ansvarig för träning av personal ska framgå av MAP.

Medicinsk personal
All legitimerad medicinsk personal har ett eget ansvar att inneha den yrkes-/ansvarsförsäkring som behövs för medicinska uppdrag inom idrotten.

För medicinska kommittén, Svenska Handbollförbundet

Anne Hopfgarten
Jennie Classon
Kenneth Jacobsson
Markus Waldén
Martin Asker
Stefan Skullman

Denna rekommendation är skriven av Svenska Handbollförbundets medicinska kommitté, och är en modifierad version av Svenska Fotbollförbundets skrivna medicinska arenasäkerhetsplan. Rekommendationen ses årligen över av SHF:s medicinska kommitté och revidering görs vid behov.

Publicerad: 2022-11-16

Senast uppdaterad: 2022-11-16

Författare: SHF:s Medicinska Kommitté

Intressant? Dela gärna!