Gå till innehåll

HANDBOLL ÖST

HANDBOLL ÖST

Idrottsarena Stockholm 29 september 2023

Det var ett välbesökt möte med företrädare för både kommuner, idrottsrörelsen och näringslivet. Inledningsvis poängterade moderator Anna Iwarsson vikten av att vi på detta sätt träffas brett i vår omvärld.

Under fredagen den 29 september arrangerades en ny upplaga av Idrottsarena Stockholm. Som moderator under förmiddagen agerade Anna Iwarsson, vice ordförande i Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna samt ordförande i Svenska Gymnastikförbundet. Det var ett välbesökt möte med företrädare för både kommuner, idrottsrörelsen och näringslivet. Inledningsvis poängterade moderator Anna Iwarsson vikten av att vi på detta sätt träffas brett i vår omvärld.

Första talare var Karin Teljstedt som är kommunalråd och ordförande i fritidsnämnden i Nacka kommun. Hon inleder med att en viktig grund för Nacka kommuns investeringar i idrott är en utredning av kapacitetsbehovet. Karin berättade om det breda lokala föreningslivet inom idrotten och att 47 av RF:s idrotter är representerade med verksamhet i Nacka kommun samt att de ofta hamnar bland de 25 främsta i SVT:s ranking av landets idrottskommuner. Speciellt prioriterade grupper är personer med funktionsvariation samt barn och ungdomar.

Hon var ärlig med att det är brist på idrottsanläggningar och att hon har en förhoppning att många krafter kan hitta ett gemensamt språk för framtida diskussioner.

Nacka kommuns kultur- och fritidsdirektör Anders Mebius, blev näste talare. Han framhöll att kommunen har en stor volym på idrottsinvesteringarna, motsvarande ett värde av 2.1 miljarder fram till och med år 2030. Detta innefattar dock även ersättning av några befintliga anläggningar men inte de privatfinansierade simhallarna. Vidare poängterade han att idrottsanläggningarna är en viktig del av stadsutvecklingen.

I nästa programpunkt var det dags för företrädare för den regionala idrottsrörelsen att göra några kommentarer. De som tog plats på scenen var Anna Bisso, operativ chef Handbollsförbundet Öst och Lars Ekholmer, ordförande i Stockholms Fotbollsförbund. Inledningsvis nämnde Lars att han känner igen många av frågorna om idrottsanläggningarna i Nacka från kontakterna med Stockholms stad. I Stockholms stad har ett antal större idrotter via deras distriktsidrottsförbund enats med staden om behoven framåt och det finns önskemål att detsamma ska ske med Nacka kommun. Lars återkom till behovet av dialog mellan idrotterna och kommunen.

Anna Bisso poängterade att idrotten måste bli bättre på att nå barn och ungdomar i socioekonomiskt utsatta miljöer. Viktigt är även att idrotten är självkritisk på ett bredare plan. Det handlar om att hitta en sundare balans i träningsinriktningen, effektivare tidsutnyttjande, dela anläggningar och hitta nya ytor för verksamhet. En annan angelägen aspekt är även från vilken ålder olika träningsformer ska bedrivas. Både Lars och Anna lyfte vikten av att samverka med skolan.

Stockholms stads idrottsdirektör Marina Högland tog sedan plats på scenen. Hon informerade bland annat om idrottsverksamheten i Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF). Hur de arbetar med kompetensutveckling och bedriver påverkansarbete för att få till en yrkesutbildning som passar deras behov.

Exempel på vad som kan göra att flera kommuner samarbetar om regionala anläggningslösningar är att det är färre utövare i länet i den aktuella idrotten/verksamheten. Dialogen med RF-SISU Stockholm är prioriterad för föreningen och det finns många exempel på när regional samverkan kring idrottsytor kan vara bra.

I nästa panel deltog Daniel Hult, Fastighetsstrateg i Nacka kommun, Inger Lundin, Förvaltningschef för kultur och fritid i Tyresö kommun. Marina Högland, Idrottsdirektör i Stockholms stad. Anna Bisson, operativ chef i Handbollförbundet Öst och Lars Ekholmer, ordförande Stockholms Fotbollförbund.

Daniel Hult öppnade med att det är önskvärt med en samsyn om behoven, samtidigt som han poängterade att det är komplexa frågor. Förvaltningschef Inger Lundin från Tyresö kommun, som bland annat ansvarar för idrottsfrågorna inom ramen för sin tjänsteutövning, lyfte fram flera framgångsfaktorer i arbetet med utbudet av idrottsanläggningar, att använda anläggningarna stora delar av dygnet och att stimulera förebyggande idrottsverksamhet kopplat till trygghetsfrågorna. Inger lyfte vidare även fram vikten av en god dialog med föreningslivet.

Lars Ekholmer lyfte fram att idrottsfrågorna måste komma upp till diskussion på den högsta kommunala nivån. Samt att dessa frågor tydligare måste vara med tidigt i planprocessen. Handbollens Anna framhöll vikten av en dialog med olika föreningar om tidsplanering och nyttjandegrad i anläggningarna. Vidare gjordes även ett positivt inspel från Marina om att dialogen i huvudstaden med idrottsrörelsen under de senaste åren har förbättrats påtagligt.

Det lyftes fram i panelsamtalet att i ett land som snart har 11 miljoner invånare måste det genomföras planering för en ökad idrottsverksamhet. För att få till väl fungerande anläggningar är även omklädningsrummen en viktig sak. Det togs även upp vikten av spontanidrottsplatser som bjuder in till både ett ökat antal utövare och nya aktiviteter.

Från deltagarsidan framfördes ett inlägg från Hanna Wistrand, som är Liberalernas gruppledare i idrottsnämnden i Stockholms stad och idrottsledare. Hon betonade att hon efterlyser ett mer tydligt jämställdhetsfokus i diskussionerna.

Sammantaget ett lyckat event med många goda insikter och en bra början på en dialog mellan i det här fallet Nacka Kommun och idrotterna.

Nästa Idrottsarena Stockholm är den 29 november 2023.
Mer informtion om Idrottsarena finns attt hitta på www.idrottsarena.se Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2023-10-05

Senast uppdaterad: 2023-10-05

Författare: Maria Casado

Intressant? Dela gärna!