Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

IF Projektmedel 2023 - ansökan öppen

Föreningar anslutna till Svenska Handbollförbundet kan fram till den 15/10 2023 ansöka om IF Projektmedel för projekt i föreningen.

Projektområden 2023

Domarutbildningar inklusive mentorskap

Gäller Domarutbildning steg 2, Beachdomare 1 och Mentors- och instruktörsutbildning domare steg 1 och 2. Utbildningsstöd kan ges med 500 kr/deltagare, dock max 3 500 kr per arrangerande förening och utbildning.

Utbildningsstödet för domarutbildningar inklusive mentorskap 2023 söks ej av respektive förening. Föreningen erhåller utbetalning för sina deltagare efter att utbildningen genomförts och slutrapporterats av specialdistriktsförbundet (SDF) i utbildningsmodulen i IdrottOnline (IOL) så länge det finns projektmedel kvar under 2023.

Domarutbildningarna skall vara slutrapporterade i utbildningsmodulen i IOL senast den 15/10 2023 för att kunna vara aktuella och berättigade till projektmedel. Stöd ges endast till utbildningar med SDF som anordnare.

Observera att: vid redovisningstillfället icke godkända kursdeltagare och som godkänns vid ett senare tillfälle skall rapporteras av utbildningsledaren till Niklas Axvallen, Svenska Handbollförbundet: niklas.axvallen@handboll.rf.se för att föreningen skall kunna erhålla bidraget.

Utbildningsbidraget betalas ut löpande till dess att projektmedlen är förbrukade. Observera att det är först-till-kvarn principen som gäller.

Tränar- och ledarutbildning samt barn- och ungdomstränarsymposium

Tränarutbildning 1 (TU) och Beachtränarutbildning bas ersätts med 250 kr/deltagare.

TU1 och Beachtränarutbildning bas ska vara slutrapporterade i utbildningsmodulen i IOL senast den 15/10 2023 för att berättigade projektmedel.

TU2 och TU4 ersätts med 1 500 kr/deltagare. TU2 och TU4 ska vara startade och registrerade med sina deltagare i IOL:s utbildningsmodul senast den 15/10 2023 för att vara berättigade projektmedel.

Utbildningsstödet för TU1, TU2 och TU4 söks ej av respektive förening. Föreningen erhåller utbetalning för sina deltagare efter att utbildningen genomförts och slutrapporterats av SDF i utbildningsmodulen i IOL så länge det finns IF Projektmedel kvar under 2023.

Observera att vid redovisningstillfället icke godkända kursdeltagare och som godkänns vid ett senare tillfälle skall rapporteras av utbildningsledaren till Emma Jannesson, Svenska Handbollförbundet, emma.jannesson@handboll.rf.se för att föreningen skall kunna erhålla bidraget.

Bidragen betalas ut löpande tills det att projektmedlen är förbrukade. Observera att det är först-till-kvarn principen som gäller.

Barn- och ungdomstränarsymposium och instruktörsutbildning i Svenska Handbollförbundets spelarutbildningsmaterial
Stöd till avgift/material vid regionalt arrangerade workshops (en dag) som arrangeras av Svenska Handbollförbundet (SHF) och SDF i samverkan. Ersättning ges med 400 kr per deltagare på SHF:s barntränarsymposium och 700 kr per deltagare på SHF:s instruktörsutbildning i SHF:s spelarutbildningsmaterial.

Tränarskola SHF:s spelarutbildning är ej sökbart för föreningar utan erhåller dessa för sina deltagare efter utbildningen så länge det finns medel kvar i potten.

Föreningsutveckling och nya verksamheter

Projekt vars syfte är att bredda föreningens verksamhet och stärka föreningens organisation och värdegrundsarbete genom exempelvis policys eller att i föreningen driva föreningsutvecklingsprojekt såsom Grundstenen eller utifrån materialen Framtidens handbollsförening och/eller Checklistor, föreningsutveckling från grunden. Processerna skall ske i samverkan med RF-SISU och/eller SDF, vilket anges i ansökan.

Föreningen behöver ej ansöka om stöd till processen för Framtidens handbollsförening och/eller Checklistor, föreningsutveckling från grunden.

De föreningar som i samverkan med RF-SISU-distriktet eller SDF:et registrerar sitt arbete och sin process i utbildningsmodulen IOL har att senast den 15/10 2023 meddela till Tony Carlsson, Svenska Handbollförbundet, tony.carlsson@handboll.rf.se varefter ett stöd om 1500 kr utbetalas till föreningen så länge ekonomiska medel finns kvar i potten.

För genomförande av större och längre processer och föreningsutvecklingsprojekt såsom Grundstenen är maxbeloppet 20 000 kr att söka utifrån insänd plan och vidimerad samverkan med RF-SISU.

Exempel på andra utvecklingsområden kan vara att öka barn och ungdomars delaktighet och medbestämmande i föreningen.

Utbildningsbidraget betalas ut löpande till dess att projektmedlen är förbrukade. Observera att det är först-till-kvarn principen som gäller.

Stöd kan maximalt beviljas för två efterföljande år per föreningsprojekt.


Nya verksamheter och grenar för att bredda föreningen (Handboll för alla hela livet)
Projektområden som omfattar etablering av för föreningen nya verksamheter såsom Hand the Ball, Five-a-side, Handboll Fitness, beachhandboll, paraverksamhet och så vidare. Maximalt sökbart belopp är 25 000 kr/projekt. Gäller ej stöd för anläggningsfrågor.

Projektmedel för Hand the Ball är ett stöd för uppstart och implementering av konceptet i föreningen. Stödet kan kombineras med andra projekt och stöd och innehåller kostnadstäckning för den obligatoriska utbildningen och ett visst utrustningspaket. Läs gärna mer på Handtheball.se. Projekten kommer att, utöver nedan, ges tillgång till verktyget Goodsport där genomförd verksamhet skall rapporteras.

Utbildningspaketet innehåller bland annat en fyra timmars teoretisk och praktisk utbildning av 2-4 instruktörer, ett materialkit om 20 gröna bollar med värdegrundsord, en bollsäck, ett pop-up mål, en rebounder samt en digital övningsbank till de utbildade instruktörerna under ett år. Vidare en aktivitetsguide (tryckt utbildningsmaterial inom ledarskap samt Hand the Ball-aktiviteter), en Hand the Ball Challenge-låda med 50 rörelsekort för aktivitet i eller utanför klassrummet samt tillgång till spin-off material som kontinuerligt arbetas fram av SHF och möjlighet att till reducerat pris göra inköp av annat rörelsematerial från SHF:s leverantörer.

 

Nystart av handbollsförening (sektionsförening/värdförening)/handboll på offensiven – 50 000 kr/förening
Riktade medel för uppstart av ungdomshandboll i ny förening, uppstart av en ny handbollssektion i en befintlig förening. Projektet faller inom ramen för handboll på offensiven.

Om föreningen är under bildande och ännu inte är antagen av Riksidrottsförbundet (RF) kan stödet även sökas av befintlig förening i egenskap av värdförening som är engagerade och stödjande i bildandet av den nya föreningen. Är sökande förening en värdförening som tar initiativ till handboll på ny ort skall projektet tydligt särredovisas i föreningens bokföring. I ansökan och projektplan ska det även framgå när återstående ekonomiskt stöd ses kunna överföras till den nya föreningen. Dock är det fortsatt värdföreningen, den förening som i första ledet erhållit stödet, som ska återredovisa projektet i IOL. Projektplanen ska redovisa verksamhet för etableringen av ungdomshandboll under 2023. Budgeten för projektet kan även sträcka sig till att täcka insatser efter den 31/12 2023.

Läs mer om att bilda en förening. Länk till annan webbplats.

Rekrytering i särskilt utsatta områden (enligt RF:s definition) – 75 000 kr/förening
Riktade medel för att bedriva verksamhet i socioekonomiskt och idrottssvaga områden, Prioriterade områden med socioekonomiska utmaningar för ökad idrottslig närvaro 2020 20230201. Excel, 34.2 kB.

Stödet skall bland annat ligga till grund för att skapa möjlighet att etablera en långsiktig närvaro med återkommande verksamhets- och aktivitetsledare som lär känna barn och ungdomar i det aktuella området. Närvaro över tid på de tider som krävs för att möta barn och unga i anslutning till skola och fritids. Pågående och nya projekt kommer att samlas inom nätverket och ramen för handboll för hjärta och gemenskap.

Projektplanen skall redovisa och beskriva:

 • var (platser/lokaler) verksamheten kommer att bedrivas.
 • vilka kontakter som är tagna och med vem (kontaktuppgifter) utifrån samverkan med RF-SISU-distriktet samt fritidsverksamheten och andra aktörer i det aktuella området.
 • vem eller vilka som är ansvarig projektledare och ansvarig för genomförande av aktiviteterna med kontaktuppgifter.

I eventuella samverkansprojekt krävs en tydlig beskrivning av den sökande föreningens egen roll, medverkan, förankring och uppföljning för att över tid ta vara på effekterna av sökt och genomfört projekt.

Verksamheten skall etableras under 2023 men budget för projektet kan även sträcka sig till att täcka insatser efter den 31/12 2023.

Vidare åtar sig föreningen att redovisa antal genomförda aktiviteter och aktiverade barn i IOL och Goodsport.

 

Etablering av nya spelformer (exempelvis kortplan och minibeach)
Stöd för insatser i anläggningsfrågor skall i första hand sökas genom RF-SISU anläggningsstöd vilket också skall vidimeras i ansökan av detta stöd.

Maximalt sökbart belopp är 10 000 kr/projekt.

Övriga projekt
Föreningars projektansökningar som ligger i linje med Riksidrottsförbundets och Svenska Handbollförbundets intentioner med projektstöd, fokusområden och effektmål i SHF:s strategi 2025 utifrån att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7–25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande inom föreningshandbollen.

Exempel på projekt kan vara trygga miljöer, psykisk hälsa/ohälsa, samverkan mellan föreningar för att bibehålla och öka antalet träningsgrupper och antalet lag i spel samt rekryteringsinsatser av barn och unga.

Maximalt sökbart belopp är 20 000 kr/projekt.

 

Kriterier

Alla satsningar inom föreningsstödet ska vara i linje med RF:s riktlinjer för barn och ungdomsidrott. Länk till annan webbplats.

Svenska Handbollförbundets strategi 2025 är ett av de vägledande dokument som föreningarna kan finna stöd i för sina projektansökningar. Här kan du läsa Svenska Handbollförbundets Strategi 2025 Länk till annan webbplats..

Projekten skall vara påbörjade och avslutade under 2023 och för utbildningsstöd vara slutredovisade i utbildningsmodulen senast den 15/10 2023 med undantag för TU2 och TU4 som ska ha startat och registrerat sina deltagare senast den 15/10 2023.

Observera att beviljade projekt ska återrapporteras av respektive förening senast den 15 december 2023 för att föreningen inte ska bli återbetalningsskyldig.

För frågor angående IdrottOnline samt behörighet att söka, kontakta RF via: support@idrottonline.se


Om IF Projektmedel

Syftet med IF Projektmedel är att utveckla föreningsverksamheten så att barn och unga i åldern 7–25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande inom föreningsidrott i hela landet.

Grundkriterier:

 • Föreningen ska bedriva barn- och ungdomsverksamhet.

 • Projektansökan skall avse en satsning som ligger framåt i tiden.

 • Ansökan kan ej göras för insatser där man erhållit ersättning för samma kostnad från annat håll. För satsningen som helhet kan medel erhållas från olika aktörer, men dubbelfinansiering får inte förekomma för att inte föreningen skall bli återbetalningsskyldig.

 • Lägerverksamhet: grundprincipen är att läger på föreningsnivå inte kan bekostas av föreningsstödet. RF ser att läger ofta är återkommande aktivitet som är att betrakta som ordinarie verksamhet. Läger kan vara utvecklande för de barn och ungdomar som deltar på lägret, men leder generellt inte till utveckling av föreningarnas verksamhet.

 • Material: grundprincipen är att projektmedel till material inte kan beviljas (inköp av material på grund av att tidigare material är uttjänt, slitet eller har hög ålder osv.).

  Material för att testa nya tränings- eller tävlingsformer (i linje med ny syn på träning/tävling och idrottsrörelsen strategi 2025) kan beviljas.

 • Skolsamverkan är enligt RF inte ett prioriterat område inom ramen för föreningsstödet men är ändå ett tillvägagångssätt som kan användas för att utveckla verksamheten.

  Om stöd för skolsamverkan ska beviljas är det viktigt att verksamheten är beslutad av idrottsförening och skolledning och att fortsatt verksamhet i föreningens regi erbjuds efter projekttidens slut.

 • Aktiviteter på elevens val och friluftsdagar kan beviljas medel, som helt eller delvis täcker föreningens kostnader, om SHF bedömer att aktiviteten bidrar till att föreningens verksamhet utvecklas i enlighet med föreningsstödet syfte och mål.

 • Föreningsstödets projektmedel ska gå att följa i föreningens bokföring. Projekt redovisas på separat konto.

 • Föreningen skall ha slutredovisat och fått projekt från föregående Idrottslyftsår och Återstartsstöd godkända för att kunna söka föreningsstöd 2023.

 • Budget, projektplan, syfte och mål för projektet skall redovisas i ansökan och redovisning.

 

 

Publicerad: 2023-04-13

Senast uppdaterad: 2023-10-23

Författare: Svenska Handbollförbundet

Intressant? Dela gärna!