Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Återstartsstöd omgång 2:B har öppnat

SHF har öppnat återstartsomgång 2:B. Det ger föreningarna en förlängd möjlighet att söka stöd för verksamhet med syfte att åter-/nyrekrytera spelare, ledare, domare samt verksamhet med syfte att nå nya målgrupper eller verksamhetsformer. Återstartsstöd omgång 2:B kan sökas fr.om. den 1/11-22, så länge medel återstår, men som längst till och med den 31 mars 2023.

Återstartsstöd 2:B är en ny utlysning av medel ur SHF:s återstartsstöd omgång 2 under perioden 1/11-2022 och som längst till den 31//3-2023. Stöd betalas ut så länge det finns ekonomiska medel kvar. Projekt kan pågå till och med den 31/12 2023 med undantag från Lilla VM (se ytterligare information under rubriken Projektområden).

Projektstödet går att söka fram till den 31/3 2023 klockan 23:59. Svenska Handbollförbundet har under hela perioden avsatt 9 miljoner kronor för föreningarna att söka varav cirka 1 miljon återstår.

Stödet betalas ut löpande till dess att medlen är slut. En spridning mellan landets föreningar kommer att prioriteras före ansökningar av flera projekt till en och samma förening, även om det är ansökningar inom olika insatsområden/kategorier.

Projektansökan skall följas upp med en återrapportering för att föreningen inte ska bli återbetalningsskyldig. En förening kan söka återstartsstöd ur flera kategorier men endast söka ett nytt återstartsstöd inom respektive kategori efter det att pågående projekt är genomfört och slutredovisat.

Syftet med stödet är att stimulera återstart av verksamheten efter coronapandemins effekter, vilket innebär att stödet ska bidra till möjligheten att skapa ny verksamhet, rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Avsikten med stödet är bidra till att utjämna eventuella ojämlikheter inom idrotten och stödet ska bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet i huvudsyfte att utveckla föreningsverksamheten för barn och unga i åldern 7–25 år.

Observera att: ansökan görs av respektive förening i IdrottOnline (IOL) samt att ansökningar utan ekonomisk precisering/budget ej behandlas.

Projektområden

 • Grundstöd återstart
  Föreningar som erhållit Grundstödet under utlysning 1 och 2 är ej berättigade att söka under perioden 2:B.

 • Åter- och nystart: behålla och rekrytera – maximalt 15 000 kr
  Riktade insatser inom ramen för föreningens pågående, löpande verksamhet för att återta och återrekrytera barn och unga i åldern 7-25 år.

 • För förening nya områden, ny verksamhet – maximalt 30 000 kr
  Aktivitet som är ny för föreningen i syfte att återta och återrekrytera barn och unga i åldern 7-25 år till idrotten och handbollen. Det kan exempelvis handla om verksamhet/aktivitet i för föreningen ett nytt geografiskt område, uppstart av en ny aktivitet som tidigare inte bedrivits i föreningen, till exempel uppstart av klasshandboll, prova på verksamhet, nya verksamheter såsom beachhandboll, parahandboll eller nya verksamheter för att rekrytera domare och så vidare.

 • Lilla VM – skolprojekt inför VM i januari 2023 – maximalt 60 000 kr/förening (STÄNGD)
  I januari 2023 står Sverige som värd för VM i handboll (herrar). Skolbesök och Lilla VM är planerade på spelorterna för VM 2023 men naturligtvis kan Lilla VM arrangeras runt om i landet eller i nya kommundelar på aktuella spelorter. Det finns möjlighet att fram till mästerskapet (senast 230115) bedriva uppsökande skolverksamhet och med ekonomiskt stöd genomföra återkommande verksamhet på skol-/dagtid och evenemang i form av Lilla VM. Lilla VM bör utgå från metodiken i konceptet Hand the Ball.

  En grundförutsättning för stödet är att:
 • Verksamhetsplanen och budgeten beskriver en plan för minst 20 olika skolbesök med minst 60 aktiviteter/lektionstimmar för att föreningen ska kunna söka maximalt stödbelopp.
 • Att det framgår var, när och på vilket sätt föreningen vill arrangera sitt Lilla VM.
 • Det ska också framgå hur föreningen tänkt möta de barn som vill prova på handboll i föreningen.
 • Föreningen åtar sig att redovisa antal genomförda aktiviteter och aktiverade barn.
 • Ansvarig projektledare med kontaktuppgifter ska anges.
 • Den grafiska profilen för VM 2023 som tillhandahålls av SHF ska anammas.

Inom ramen för stödet erhåller föreningen ett utrustningspaket om 100 st VM-t-shirts mot en kostnad på cirka 7 500 kr och som faktureras projektet/föreningen. I ansökan anges leveransadress, kontaktperson på leveransadressen med mobilnummer samt önskemål om storleksfördelning.

Stödet är förbehållit för föreningar som ej tidigare erhållit projektstödet. Observera att Lilla VM ska vara återrapporterat senast den 28/2 2023.

 • Handboll på offensiven (HPO) - Nystart av handbollförening (sektionsförening/värdförening) – 50 000 kr/förening
  Riktade medel för uppstart av ungdomshandboll i ny förening, uppstart av en ny handbollssektion i en befintlig förening. Projektet faller inom ramen för Handboll på offensiven.

  Om föreningen är under bildande och ännu inte är antagen av Riksidrottsförbundet (RF) kan stödet även sökas av befintlig förening såsom ”värdförening” som är engagerade och stödjande i bildandet av den nya föreningen. Är sökande förening en värdförening som tar initiativ till handboll på ny ort skall projektet tydligt särredovisas i föreningens bokföring. I ansökan och projektplan skall det även framgå när återstående ekonomiskt stöd ses kunna överföras till den nya föreningen. Dock är det fortsatt värdföreningen, den förening som i första ledet erhållit stödet, som ska återredovisa projektet i IOL. Projektplanen skall redovisa verksamhet för etableringen av ungdomshandbollen under 2022 men budgeten för projektet kan även sträcka sig till att täcka insatser efter den 31/12 2022.

  Läs mer om att bilda en förening: Så bildar ni idrottsförening (rf.se) Länk till annan webbplats.

 • Rekrytering i särskilt utsatta områden (enligt RF:s definition) – 75 000 kr/förening
  Riktade medel för att bedriva verksamhet i socioekonomiskt och idrottssvaga områden enligt RF:s klassificering av områdestyper (DELMOS) 1 och 2: Idrottssvaga områden 1-2 (002).xlsx Länk till annan webbplats.

  Stödet skall bland annat ligga till grund för att skapa möjlighet till att etablera en långsiktig närvaro med återkommande verksamhets- och aktivitetsledare som lär känna barn- och ungdomar i det aktuella området. Närvaro över tid på de tider som krävs för att möta barn- och unga i anslutning till skola och fritids. Pågående och nya projekt kommer att samlas inom nätverket och ramen för Handboll För Hjärta och Gemenskap.

  Projektplanen skall redovisa och beskriva:
 • Var (platser/lokaler) verksamheten kommer att bedrivas
 • Vilka kontakter som är tagna och med vem (kontaktuppgifter) utifrån samverkan med RF-SISU distriktet samt fritidsverksamheten och andra aktörer i det aktuella området.
 • Vem som är ansvarig för genomförandet av verksamheten.
 • Verksamheten skall etableras under 2022 men budget för projektet kan även sträcka sig till att täcka insatser efter den 31/12 2023.

  Föreningar/områden som erhållit stödet under utlysning 1 och 2 är ej berättigade att söka under perioden 2:B.

Återrapportering

Föreningen som har erhållit stöd ur återstartsstöd 2:B är skyldiga att rapportera hur pengarna används/har använts senast den 1 oktober 2023 i IOL, med undantag för Lilla VM som ska vara rapporterat senast den 2872 2023.

Generellt gäller att det ekonomiska stödet och redovisad verksamhet skall vara för projektet unik verksamhet. Aktiviteter som erhållit stöd ur parallella potter kan inte räknas, redovisas dubbelt även om projekten gått in i varandra. Naturligtvis kan föreningen bedriva enskilda parallella projekt som ändå går in i varandra och bidrar till att utveckla föreningens verksamhet såvida verksamhet då också bedrivs i den omfattning som ansökan anger.

Ansökningarna kommer att värderas utifrån att premiera mångfald och att exempelvis projektledare, ledare och instruktörer inte blir en stereotyp grupp utan en mix av såväl kvinnor/flickor, män/pojkar eller ickebinära personer. All verksamhet skall vara öppen och rikta sig till såväl flickor som pojkar.


Vid eventuella frågor, kontakta Svenska Handbollförbundets projektledare:

Tony Carlsson
tony.carlsson@handboll.rf.se

Publicerad: 2022-11-01

Senast uppdaterad: 2023-01-18

Författare: Therese Bringefors

Intressant? Dela gärna!