Gå till innehåll

HANDBOLL ÖST

HANDBOLL ÖST

Registerutdrag

Svenska Handbollsförbundets råd och riktlinjer för hantering av utdrag ur belastningsregistret samt referenstagning

Inledning

Vid Riksidrottsmötet (RIM) 2019 togs beslut om att föreningar i Sverige ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har ideella uppdrag eller andra uppdrag i föreningen som har direkt och regelbunden kontakt med barn. Inhämtande av begränsat utdrag ur belastningsregistret regleras i lagen om belastningsregister samt lagen om registerutdrag för personer som ska arbeta med barn.

Beslutet trädde i kraft den 1 januari 2020.

Beslutet att föreningar är skyldiga att inhämta ett utdrag ur belastningsregistret är ett viktigt redskap i arbetet med att skapa ett stärkt skydd för barn mot sexuella kränkningar och övergrepp inom idrottsrörelsen.

Ett annat viktigt redskap för att skapa en trygg idrott för alla barn inom idrottsrörelsen är att ta referenser från eventuella tidigare föreningar som Ledaren har varit verksam i.

Riksidrottsförbundet har tagit fram guiden Utdrag ur belastningsregistret i idrottsföreningar Pdf, 68.4 kB. samt samlat information och frågor och svar på sidan om registerutdrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på rf.se.

Vilka personer omfattas av kravet

Alla ledare som har regelbunden och återkommande direkt kontakt med föreningens barn och ungdomar, det vill säga alla under 18 år, och som i sin roll som ledare tillsammans med barnen vistas i tränings- och tävlingslokaler och omklädningsrum. Kontrollen omfattar alla ledare som har fyllt 15 år och därmed uppnått åldern för straffbarhet.

Av förarbetena till lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn framgår att inhämtande av utdrag ur belastningsregistret omfattar personer som utför ett arbete som ger utrymme för att utsätta barn för sådana övergrepp. Det avser arbeten där arbetsuppgifterna i väsentlig grad består i att, huvudsakligen, utan vårdnadshavarens eller någon annan vuxens närvaro träna, sköta eller annars ta hand om eller på annat sätt arbeta i personlig kontakt med barn.

Observera att rätten för föreningen att inhämta utdrag aktualiseras först då någon faktiskt har erbjudits ett uppdrag eller liknande. Det är inte tillåtet att begära att alla sökanden/intresserade först visar upp utdrag och att arbetsgivaren/föreningen därefter gör urvalet om vem som ska anlitas.

Policy/riktlinjer för inhämtande av utdrag

Föreningen bör fatta beslut om policy eller riktlinjer innefattande bland annat följande; vilka personer i föreningen ska utdrag ur belastningsregistret inhämtas för; hur ofta ska utdrag uppvisas; hur ska kontrollen av utdragen gå till; vem/vilka i föreningen ska ansvara för genomförandet; hur ska ni agera om det visar sig att en kontrollerad person återfinns i belastningsregistret.

Förslag på tillvägagångssätt

1. Utse två personer som granskare av utdragen. Dessa personer utses för viss tid eller på verksamhetsårsbasis och bör vara de enda som kommer att ta del av utdragen. Dessa personer bör ha stor integritet, ha stort förtroende bland föreningens medlemmar och i övrigt vara väl lämpade för uppdraget. Om det skulle vara så att föreningen av någon anledning anser det olämpligt att någon av granskarna ska ta del av utdrag för viss person (exempelvis närstående, vän eller liknande) kan en av personerna ersättas av en på förhand utsedd ersättare.

2. De Ledare som identifierats av föreningen som Ledare som omfattas av kravet instrueras att ansöka om ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Detta görs via digital e-tjänst på polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

3. När Ledaren erhållit registerutdraget från Polismyndigheten ska det uppvisas i original av Ledaren för föreningens granskare. För att förenkla kontrollen för granskarna bör dessa meddela aktuella Ledare ett eller flera specifika datum då de kan komma och visa upp utdraget.

4. Granskarna noterar i den av föreningen förda listan att (i) utdrag har kontrollerats (ii) datum för kontrollen samt (iii) namn på de som kontrollerat utdraget. För det fall att utdraget skulle visa på att personen förekommer i belastningsregistret behöver föreningen agera på det sätt som har bestämts. Oaktat att lagen inte säger något om hur ni som förening ska agera om en kontrollerad person har begått något brott som syns i registerutdragen bör föreningen alltid ha barnens skyddsintresse i åtanke vid beslut om agerandet.

5. Returnera eller återlämna utdraget till personen det gäller. Utdraget får aldrig sparas på något sätt. Notera att utdraget kan ses som en personlig värdehandling, och även om den kontrollerade personen uppger att denne önskar att föreningen förstör det bör föreningen ha som rutin att återlämna utdraget.

6. Notera att den som ska kontrolleras inte behöver inlämna ett oöppnat kuvert. Notera att utdraget har en särskild vattenstämpel.

Hur ofta ska kontrollen upprepas

Lagen anger inget om hur ofta en förening bör upprepa kontrollen. Det är dock viktigt att föreningen skapar en rutin för att med viss regelbundenhet kontrollera utdragen, exempelvis vartannat år.

Referenstagning

Inte alla förövare som begår brott mot barn i form av sexuella kränkningar och övergrepp inom idrottsrörelsen lagförs, blir dömda och förekommer i utdrag ur belastningsregistret.

Lika viktigt som att begära in och granska utdrag ur belastningsregistret är därför att föreningen vid rekrytering eller ansökan från en ny Ledare kontrollerar om Ledaren tidigare har varit verksam i någon annan förening och, om så är fallet, kontaktar den tidigare föreningen/föreningarna och tar referenser på Ledaren.

Försök att vid referenstagningen ställa relevanta frågor om Ledaren och därigenom ta reda på hur Ledaren har fungerat i den tidigare föreningen/föreningarna.

Avslutning

För frågor eller synpunkter kontakta rådet för Trygga Miljöer, tryggamiljoer@handboll.rf.se

Dessa råd och riktlinjer har fastställts av Svenska Handbollsförbundet genom rådet för Trygga Miljöer den 19 januari 2020.

Lag (1998:620) om belastningsregister

9 § 2 st

En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv har rätt att få ett begränsat utdrag ur registret

(1-5)…

6. enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn

Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn

1 § Den som erbjuds en anställning i staten, en kommun, ett landsting, ett företag eller en organisation ska, om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, på begäran av den som erbjuder anställningen visa upp ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.

Nedan angivna brott framgår av ett begränsat utdrag ur belastningsregistret och avser brott som regleras i Brottsbalken (BrB) och utgör allvarliga kränkningar av andra människor:

§ Mord (3 kap. 1 § BrB)

§ Dråp (3 kap. 2 § BrB)

§ Grov misshandel (3 kap. 6 § BrB)

§ Människorov (4 kap. 1 § BrB)

§ Alla sexualbrott (6 kap. BrB)

§ Barnpornografibrott (16 kap. 10a § BrB)

§ Grovt rån (8 kap. 6 § BrB)

§ När det gäller misshandel krävs det att den är grov. Normalgraden av misshandel och ringa misshandel räknas inte in (se 2 § tredje stycket lagen om registerkontroll som hänvisar till 22 § BRF). Om påföljden även avser ett annat brott ska även det brottet visas.

Se Proposition 2012/13: 194; Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp

Publicerad: 2022-08-12

Senast uppdaterad: 2022-11-22

Författare:

Email: