Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

IF Projektmedel

Nu kan föreningar anslutna till Svenska Handbollförbundet ansöka om IF Projektmedel för projekt i föreningen enligt nedanstående projektområden fram till den 15/10 2022.

Projektområden 2022

 • Föreningsutveckling
  Projekt vars syfte är att stärka föreningens organisation och värdegrundsarbete genom exempelvis policys eller deltagande i föreningsutvecklingsprojekt så som:

  1 - Grundstenen
  2 - Processhandledning för föreningsutveckling
  3 - Checklistor för förening inkl. Strategi 2025

  De två sistnämnda (2-3) är tillgängliga och sökbara fr.o.m. 220415. Exempel på andra utvecklingsområden kan vara att öka barn och ungdomars delaktighet och medbestämmande i föreningen. Stöd kan maximalt beviljas för två efterföljande år per föreningsprojekt.

  Maximalt sökbart belopp är 25 000 kr/projekt. För Svenska Handbollförbundets Processhandledning för föreningsutveckling” är maxbeloppet 10 000 kr och för processen med ”Checklistor för förening inkl. Strategi 2025” är maxbeloppet 5 000 kr.
 • Nya spelformer
  Projektområden som omfattar exempelvis Hand the Ball, Kortplan, Five a side, Handboll Fitness och Beachhandboll.Maximalt sökbart belopp är 25 000 kr/projekt.
 • Övriga projekt
  Föreningars projektansökningar som ligger i linje med Riksidrottsförbundets och Svenska Handbollförbundets (SHF) intentioner med projektstöd, fokusområden och effektmål i SHF:s strategi 2021/2025 utifrån att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7–25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

  Exempel på projekt kan vara trygga miljöer, psykisk hälsa och ohälsa, samverkan mellan föreningar för att bibehålla och öka antalet lag i serier samt rekryteringsinsatser av barn och unga med koppling till VM januari 2023.

  Maximalt sökbart belopp är 20 000 kr/projekt.
 • Domarutbildningar inkl. mentorskap
  Gäller Domarutbildning steg 2, beachdomare 1 och Mentors- och instruktörsutbildning domare steg 1 och steg 2. Utbildningsstöd kan ges med 500 kr/deltagare, dock max 3 500 kr per arrangerande förening och utbildning.

  Utbildningsstödet för Domarutbildningar inkl. mentorskap 2022 söks ej av respektive förening. Föreningen erhåller utbetalning för sina deltagare efter att utbildningen genomförts och slutrapporterats av SDF i Utbildningsmodulen i IOL så länge det finns IF projektmedel kvar under 2022.

  Domarutbildningarna skall vara slutrapporterade i Utbildningsmodulen i IOL senast den 15/10 för att kunna vara aktuella och berättigade till IF projektmedel. Stöd ges endast till utbildningar med SDF som anordnare.

  Observera att vid redovisningstillfället icke godkända kursdeltagare och som godkänns vid ett senare tillfälle skall rapporteras av utbildningsledaren till SHF:s, Niklas Axvallen niklas.axvallen@handboll.rf.se för att föreningen skall kunna erhålla bidraget.

  Utbildningsbidraget betalas ut löpande till dess att projektmedlen är förbrukade. Observera att det är först-till-kvarn principen som gäller.

 • Tränar- och ledarutbildning
  Tränarutbildning 1 (TU1) och Beachtränarutbildning bas ersätts med 250 kr/deltagare.

  TU1 och Beachtränarutbildning bas ska vara slutrapporterade i Utbildningsmodulen i IOL senast den 15/10 2022 för att vara berättigade till projektmedel.

  TU2 och TU4 ersätts med 1 500 kr/deltagare. TU2 och TU4 ska vara startade och registrerade med sina deltagare i IOL:s utbildningsmodul senast den 15/10 2022 för att vara berättigade till projektmedel.

  Utbildningsstödet för TU1, TU2 och TU4 söks ej av respektive förening. Föreningen erhåller utbetalning för sina deltagare efter att utbildningen genomförts och slutrapporterats av SDF i Utbildningsmodulen i IOL så länge det finns IF projektmedel kvar under 2022.

  Observera att vid redovisningstillfället icke godkända kursdeltagare och som godkänns vid ett senare tillfälle skall rapporteras av utbildningsledaren till SHF:s, Amanda Törner amanda.torner@handboll.rf.se för att föreningen skall kunna erhålla bidraget.

  Bidragen betalas ut löpande tills det att projektmedlen är förbrukade. Observera att det är först-till-kvarn principen som gäller.
 • Barntränarsymposium och instruktörsutbildning i SHF:s spelarutbildningsmaterial
  Stöd till avgift/material vid regionalt arrangerade workshops (1 dag) som arrangeras av SHF och SDF i samverkan. Ersättning ges med 400 kr per deltagare på SHF:s Barntränarsymposium och 700 kr per deltagare på SHF:s Instruktörsutbildning i SHF:s spelarutbildningsmaterial.

  Tränarskola SHF:s spelarutbildning är ej sökbart för föreningar utan erhåller dessa för sina deltagare efter utbildningen så länge det finns medel kvar i potten.

Kriterier
Alla satsningar inom föreningsstödet ska vara i linje med RF:s riktlinjer för barn och ungdomsidrott. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska Handbollförbundets strategi 2021/2025 är ett av de vägledande dokument som föreningarna kan finna stöd i för sina projektansökningar. Här kan du läsa Svenska Handbollförbundets Strategi 2021/2025

Projekten skall vara påbörjade och avslutade under 2022 och vara slutredovisade i Utbildningsmodulen senast den 15/10 2022 med undantag för TU2 och TU4 som ska ha startat och registrerat sina deltagare senast den 15/10 2022.

Observera att beviljade projekt ska återrapporteras av respektive förening senast den 30 november 2022 för att föreningen inte ska bli återbetalningsskyldig.

För frågor angående IdrottOnline samt behörighet att söka, kontakta RF via: support@idrottonline.se Länk till annan webbplats.


Om IF Projektmedel

Syftet med IF Projektmedel är att utveckla föreningsverksamheten så att barn och unga i åldern 7–25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande inom föreningshandbollen i hela landet.

Grundkriterier:

 • Föreningen ska bedriva barn- och ungdomsverksamhet.

 • Projektansökan skall avse en satsning som ligger framåt i tiden.

 • Ansökan kan ej göras för insatser där man erhållit ersättning för samma kostnad från annat håll. För satsningen som helhet kan medel erhållas från olika aktörer, men dubbelfinansiering får inte förekomma för att inte föreningen skall bli återbetalningsskyldig.

 • Lägerverksamhet: Grundprincipen är att läger på föreningsnivå inte kan bekostas av föreningsstödet. RF ser att läger ofta är återkommande aktivitet som är att betrakta som ordinarie verksamhet. Läger kan vara utvecklande för de barn och ungdomar som deltar på lägret, men leder generellt inte till utveckling av föreningarnas verksamhet.

 • Material: Grundprincipen är att projektmedel till material inte kan beviljas (inköp av material på grund av att tidigare material är uttjänt, slitet eller har hög ålder osv.).

  Material för att testa nya tränings- eller tävlingsformer (i linje med ny syn på träning/tävling och idrottsrörelsen strategi 2025) kan beviljas.

 • Skolsamverkan är enligt RF inte ett prioriterat område inom ramen för föreningsstödet men är ändå ett tillvägagångssätt som kan användas för att utveckla verksamheten.

  Om stöd för skolsamverkan ska beviljas är det viktigt att verksamheten är beslutad av idrottsförening och skolledning och att fortsatt verksamhet i föreningens regi erbjuds efter projekttidens slut.

 • Aktiviteter på elevens val och friluftsdagar kan beviljas medel, som helt eller delvis täcker föreningens kostnader, om SHF bedömer att aktiviteten bidrar till att föreningens verksamhet utvecklas i enlighet med föreningsstödet syfte och mål.

 • Föreningsstödets projektmedel ska gå att följa i föreningens bokföring. Projekt redovisas på separat konto.

 • Föreningen skall ha slutredovisat och fått projekt från föregående Idrottslyftsår godkända för att kunna söka föreningsstöd 2022.

 • Budget, projektplan, syfte och mål för projektet skall redovisas i ansökan och redovisning.

Publicerad: 2022-11-17

Senast uppdaterad: 2022-10-20

Författare: Svenska Handbollförbundet

Intressant? Dela gärna!